She’s Beautiful

“She’s beautiful, with a radiant smile that lights up hearts.”

She’s Beautiful 😊 🔥 ❤️

May be an image of 1 person

She’s beautiful, radiating positive energy and love. 😊🔥❤️

Drop your comments and views about this scene

Please don’t forget to share the post with as many people as you feel comfortable doing so

Post navigation

13 Comments

 • MOLWENI EGROUPIN NDIZE NENDABA APHA ONDIKOLWAYO AZONYENZA NAYE KA BABA NYANGU NDINGABULELA KANJANI KU BABA NYANGU INUMBER YAKHE 0781593007 MNA . NDINE 35.YEARS NDIHLALA E EASTERN CAPE EAST LONDON EKHAYA KUSE DURBAN NDANSISEBENZA UMSEBENZI WOBUPOLISA KODWA IMALI IPHELELS ESANDLENI NDIBHATALA AMATYALA NDIKWELETA YONKE INDAWO EMVA KOKULAHLEKELWA YIMALI KWABANYE ODOKOTELA APHA KU FACEBOOK ABANAMANGA NDADIBANA NOMNYE USISI SIHLE ENCOMA UMKHULU IMANI NAM NDAQONDA UBA MANDIZAME UKUTHETHA NAYE U BABA NYANGU NDAMFOWUNELA WAVUMA NDAMXELELA INGXAKI YAM YENA WATHI MANDILINDE 30MINUTES NYAN NDAYIBONA I MASSAGE YASEBHANKINI NDANGENEL WA YIMALI ENGANGE 7MILLION NGOKU MNA NDABHATALA U20%WAKHE NINGAKHATHAZEKI U BABA NYANGU AKAFUNI IMALI KUWE IMALI UYIFUNA XA UNGENELWE YIMALI KWI ACCOUNT NUMBER YAKHO U BABA NYANGU UFUMANEKA NOBA UPHI WENA IMALI UYANGENA INKOSI NONKE NINA NIFUNDE APHA CALL OR WHATSAPP 0781593007

 • Molweni 0780264442📞Igama lami ndingu zanele mie ndihlala emthatha bt ekhaya kuse Cape town ndifuna ukunixelela nina nokha uba ndihluphekile ixesha elide ndikhangela luncendo lwemali esheshayo kondwa bendilahla nje imali zam emva kokubona ipost yomnye usisi Igama lake wendy apa ku fecebook umncoma u Baba mwanyaza nam ndat mandizame kokungcina ndatheta naye ubaba mwanyaza wacela account number yami ndamunika nyan uthi ndilinde nge 1hour emva 1hour ndabona I messenger ingena kwi account yami kwangena R5 2miliion yho mina khubulelwa kwami ndamuphatala 20% so xa nifuna ulucedo plz u ningaye kwabanye ponela ubaba mwanyaza basokunceda khahle ngalokho ngiyathanda ukhubonga kakhulu baba mwanyaza mawufuna usizo thatha lenamba call or WHATSAPP 0780264442) 100%

 • WHATSAPP Call Or +27738311102 Igama lam ngingu Mbali Mbali Mjolo ndihlala MPUMALANGA ndicela ukuqala ngokunlisela ngebali elincinci into eyenzeka empilweni yam ndashiywa ngabazali ndakhuliswa ngu makhulu ndinabantwana ababini awokuqala utata wakhe wabaleka esesesi swini ndafumana mfokazi othile ndaqhuba naye impilo ngamitha u mntana wesibini kwabamnandi uthe emvakwe nyanga ezimbini zatshintsha izinto naye wabeleka ndaphila nge mail yabantwana (child support grant) ngenye mini ndithe ndiyo rhola grant yabantwana bam beku ngomhla ka 16th February 2022 ndafumana iphephe elali lahliwe SOWETAN ndabona kukhona ntombazane ethile egama lingu ntombizanele wakwa ngozi ebonga utata BABA GUMEDE ngendle amnceda ngayo ngemali eyangena kwi account yakhe kweliphepha kwaku ne nmbr yakhe lo BABA GUMEDE nam ndayithatha le nmbr ngb ndandi xakekile ndifuna uncedo ndayi fonela sathetha ngesasithetha ngako wabuza uba imali ndifuna ingene endlini na noba kwi account yam sa vumelana ngesavumelana ngako wathi ndilinde ixesha elingango 2hours 30 minutes ndazixelea uba uya dlala ndandizama nje intlahla eme 3hours yangena message yemali 6 millions kwayena wafuna nje 20 percent walemali ewvakoko yaqala yatshintsha mpilo yam ndinayo yonke into siphila kamnandi ne ntsana zam andin amona uba uyayidinga i nmbr yakhe uyafumaneka ku +27738311102 call or whatsAPP

 • (0732469612 ) Molweni egroupin ndize nendaba la TATA NDEMBULE andazi ndingabulela kanjani ku tata NDEMBULE inumber yakhe 0732469612 mina igama lami Macnehrah Mhlamvu ndine 36years ndihlala e mthatha ekhaya kuse eastern cape komani ndandisebenza umsebenzi wase spar Kodwa imali iphelela esandleni ndibhatala amatyala ,ndikweleta Yonke i ndawo emva kokulahlekelwa yimali kwa abanye odokotela apha ku Facebook abanamanga ndadibana nomunye usis minenhle encoma utata NDEMBULE nami ndaqonda uba mandizame ukuthethanaye utata NDEMBULE ndamfownela wavuma ndamxelela ingxaki yam,yena wathi mandilinde u 3hours, nyani ndayibona I sms yasebhankini ndangenelwa yimali kwi account yam engange R4.2million ngoku mina ndabhatala u10% wakhe, ningakhathazeki utata NDEMBULE akafuni imali kuwe ,imali uyifuna xa ungenelwe yimali kwi account yakho ,utata ufumaneka noba uphi wena imali iyangena, ningafoneli abanye abantu ku Facebook bayarobha abawazi umsebenzi, fonela tata NDEMBULE u100% njengoba mina ndingenelwa yimali ndithenge umuzi ndinemoto ndine amabhizinisi ,enkosi nonke nina nifunde apha call 0732469612/WhatsApp utata NDEMBULE

 • 𝐈’𝐦 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥 𝐃𝐬𝐭𝐯 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥’𝐬 📡
  𝐍𝐨 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐲 𝐩𝐚𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬/𝐘𝐨𝐮 𝐩𝐚𝐲 𝐦𝐞 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫

  ●𝐑600 : 10 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬
  ●𝐑900 : 12 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬
  ●𝐑1100 :18 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬

  (And we 𝐝𝐞𝐚𝐥 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐝𝐬𝐭𝐯 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐫𝐞 still active )

  𝐘𝐨𝐮 𝐩𝐚𝐲 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠
  𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 0713409751

  𝐁𝐄 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐆𝐔𝐘𝐒 𝐘𝐎𝐔 𝐏𝐀𝐘 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑:

 • Thokoza 🙏0817417202 Call or Whatsapp : igama lami ndingu Thandoh Gozo ndihlala e Cape Town ndikuxelela ngesimangaliso esenseka kum ndancedwa ngu Tata NGWENYA 🙏 ngo April 25 / 2023 ngelinye ilanga ndaya ndafunda lamaphepha Isolezwe ngenxa yoxakeka kwathi ndisafunda leliphepha ndabona omnye usisi ebonga lo Tata NGWENYA 🙏 ngemsebenzi yakhe emihle ndaya wathi mandilinde imizuzwana emibili ndava ngefoune kungena i message wemali engango R4.8 million kwi account yami nangku ndasho ndavula businesses zam ndithi enkosi Tata NGWENYA🙏 andina mona bathunana akhaniphume ekuhluphekeni nansi i number 0817417202call or whatsapp.Thokoza tata NGWENYA 🙏 Amen 🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!